Esittelyssä TBC:n 13 eri verkostotyyppiä

TBC:llä on huimat 13 erilaista verkostotyyppiä. Tämä mahdollistaa sen, että aiheita saadaan käsiteltyä syvällisemmin eri näkökulmien kautta.  Verkostot tarjoavat arvokkaan mahdollisuuden vertaiskeskusteluihin ja -oppimiseen. Oman kuplan ulkopuolelle astuminen auttaa kehittämään niin omaa osaamista, kuin organisaation osaamista. Parhaiden käytäntöiden benchmarkkaus ja jakaminen yli organisaatiorajojen ovat verkostojemme päätarkoituksia.

Kaikissa verkostoissa kuullaan alustuksia niin TBC jäsenyritysten edustajilta kuin ulkopuolisilta puhujilta. Vastaavasti verkostot kokoontuvat toisinaan TBC jäsenyritysten tiloissa, toisinaan TBC:n tiloissa.

Vaikka verkostot on jaoteltu eri tyyppeihin, niihin saa osallistua omasta roolistaan riippumatta, kiinnostavan aiheen perässä. Ainoan poikkeuksen tähän tekee TBC Toimitusjohtajaverkosto, joka on tarkoitettu jäsenyritysten toimitusjohtajille tai yksiköiden johtajille.

 

Millaisia asioita verkostoissamme sitten käsitellään? Avaamme tätä jokaisen verkostotyyppimme kohdalta erikseen:

TBC Assistenttiverkosto

 • TBC Assistenttiverkosto tarjoaa assistenteille mahdollisuuden verkottua ja vertaiskeskustella muiden, samankaltaista työtä tekevien kanssa.
 • Verkostossa tutustutaan ajankohtaisiin, monipuolisiin aiheisiin työelämässä sekä vieraillaan muissa yrityksissä.
 • Verkostossa käsitellään mm. tapahtumanjärjestämiseen, työn organisointiin ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja.

TBC Asiakastuen- ja palvelun verkosto

 • Tässä verkostossa keskitytään tilanteisiin, joita kohdataan suoraa asiakastyötä tehtäessä.
 • Haastavat asiakkaat, tekoälyn hyödyntäminen ja asiakaspalvelun merkitys asiakkaiden sitouttamisessa ovat esimerkkejä teemoista, joihin tässä verkostossa pureudutaan.
 • Verkosto on suunnattu asiakastukea- ja palvelutyötä tekeville, miltä toimialalta tahansa. Tilaisuudet tarjoavat arvokasta vertaistukea, vaihtelua ja vinkkejä työhön.

TBC Hankinta- ja logistiikkaverkosto

 • Hankinnan, oston ja logistiikan ammattilaiset kohtaavat tässä verkostossa. Verkostossa käsitellään monipuolisesti aiheita kaikista kolmesta teemasta yhdessä ja erikseen.
 • Tavoitteena on verkostoitua ja vaihtaa näkemyksiä alan osaajien kesken ja benchmarkata, miten muut ovat järjestäneet hankinta-, osto-, ja logistiikkatoimensa.
 • Hankinnan digitalisaatio, hankinnan mittarit ja toimittajayhteistyö ovat esimerkkejä verkoston teemoista.

TBC Henkilöstökokemuksen verkosto

 • Verkosto yhdistää ihmiset eri organisaatioista ja rooleista keskustelemaan saman pöydän äärelle. Aiheina on niin esihenkilöiden, kuin HR:n työtä koskevia teemoja.
 • Tarkoituksena on vahvistaa keskinäistä keskusteluyhteyttä ja sitä kautta vahvistaa yhteistyötä henkilöstökokemuksen parantamiseksi.
 • Esimerkkejä teemoista ovat työsuhteen elinkaareen liittyvät asiat kuten perehdytys, nuoret työntekijät, työhyvinvoinnin ja jaksamisen teemat sekä lainsäädäntö.
 • Verkosto tulee tapaamaan peräti yhdeksän kertaa vuoden aikana, joten aiheita ehditään käsitellä runsaasti.

TBC Jatkuvan parantamisen verkosto

 • Miten tuotantoa ja yrityksen prosesseja voisi parantaa? Lean, tiedolla johtaminen, ympäristövastuullisuus ja laatuasiat ovat kotonaan tässä verkostossa.
 • Tavoitteena on kuulostella, mitä jatkuvan parantamisen alueella on meneillään, benchmarkata muiden yritysten toimintatapoja sekä vaihtaa kokemuksia jatkuvasta parantamisesta.
 • Verkostoon ovat tervetulleita esimerkiksi tuotantojohtajat ja kehityspäälliköt. Mukaan ovat tervetulleita myös muut kuin teknisestä näkökulmasta kehittämistä pohtivat.

TBC Liiketoimintajohdon verkosto

 • Verkostossa käsitellään laajasti liiketoiminnan ja johtamisen osa-alueita.
 • Verkosto on tarkoitettu erityisesti johtoryhmätasolla toimiville henkilöille (HR-johtajat, liiketoimintajohtajat, kehitysjohtajat, talousjohtajat, toimitusjohtajat jne.)
 • Liiketoimintajohdon verkosto on hyvä tapa pitää itsensä ajan tasalla johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja keskustella muissa yrityksissä toimivien johtajien kanssa.

TBC Markkinointi- ja viestintäverkosto

 • Tässä verkostossa kohtaavat markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset.
 • Verkostossa käsitellään niin markkinoinnin murrosta, digitalisoitumista kuin uusia työvälineitä. Esimerkkejä käsiteltävistä aiheista ovat analytiikka, some ja vastuullisuusviestintä.
 • Verkoston tavoitteena on toisilta oppiminen, kokemusten jakaminen ja ajankohtaisiin aiheisiin sekä työvälineisiin tutustuminen.

TBC Myynti- ja vientiverkosto

 • Myynti- ja vientiverkosto kokoaa yhteen ajankohtaiset ja modernit tavat myymisen ja viennin alalta.
 • Verkoston aihepiirinä ovat mm. myynnin ja viennin eri kanavat ja työkalut, asiakaslähtöisyys, ratkaisumyynti sekä digitalisaation ja globalisaation tuomat aspektit.
 • Verkoston puitteissa benchmarkataan aiheita niin TBC jäsenyrityksissä, kuin TBC-yhteisön ulkopuoleltakin. Verkosto mahdollistaa parhaiden käytänteiden jakamisen yli organisaatiorajojen.

TBC Projektityön verkosto

 • TBC Projektityön verkostossa käydään läpi projektityöskentelyn eri puolia. Verkostossa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin projektityökaluihin ja niiden käyttötapoihin sekä käyttökokemuksiin eri organisaatioissa.
 • Verkostossa keskustellaan mm. resurssienhallinnasta, projektijohtamisesta ja projektimalleista.

TBC Talousverkosto

 • TBC Talousverkosto pureutuu laaja-alaisesti taloushallinnon trendeihin ja toimintamalleihin ja eri osa-alueisiin. Verkoston tilaisuuksissa pyritään ottamaan kokonaisvaltainen näkökulma taloushallinnon kenttään ja haasteisiin.
 • Aihe-esimerkkejä verkostosta ovat talousanalytiikka ja -ennusteet, taloushallinnon eri roolit ja tuotantolaskenta.
 • Verkosto on tarkoitettu niin controllereille, talousjohtajille kuin muille taloushallinnon tehtävissä toimiville.
 • Verkostossa osallistujat jakavat kokemuksia ja näkemyksiä keskenään ja kuulevat muilta yrityksiltä, millaisia toimintatapoja ja kehittämistoimia heillä on tehty.

TBC Toimitusjohtajaverkosto

 • Tämä verkosto on tarkoitettu TBC-jäsenyritysten toimitusjohtajille ja yksiköiden johtajille uusien ajatusten,  kokemusten ja näkemysten vaihtoon.
 • Toimitusjohtajaverkostossa käsitellään toimitusjohtajan roolia ja johtamisen ilmiöitä. Tilaisuudet ovat paitsi ”henkireikä” myös mahdollisuus oppia ja kehittyä luottamuksen ilmapiirissä.

TBC Tuotehallinnan ja tarjonnan kehityksen verkosto

 • Verkostossa keskustellaan uuden tarjonnan kehityksestä, tuotehallinnan toimintatavoista sekä muista kiinnostavista tarjonnan kehityksen mahdollisuuksista. Verkostossa on käsitelty muun muassa allianssimallia, tekoälyä ja palveluvalikoiman tuotteistamista.
 • Verkosto on tarkoitettu kaikille, joiden työ linkittyy tarjonnan kehittämiseen. On roolisi vaikka tuotehallinnan, tuotesuunnittelun, myynnin tai markkinoinnin saralta, saat verkostosta uutta näkökulmaa yrityksen toimintorajat ylittäen.

TBC Työsuojelu- ja turvallisuusverkosto

 • Työsuojelun ja työturvallisuuden parissa työskentelevät henkilöt pääsevät tutustumaan toisten yritysten työsuojelu- ja työturvallisuuskäytäntöihin.
 • Verkosto vierailee usein eri yrityksissä kuulemassa käytännöistä, kokeiluista ja kokemuksista.
 • Verkostossa sivutaan myös ympäristövastuullisuuden ja työhyvinvoinnin teemoja.